Vedtægter


Vedtægter for Lokalforum Mørkøv,Skamstrup og Stig Bjergby


§ 1 Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby 

og foreningens hjemsted er 4440 Mørkøv, Holbæk Kommune.


§ 2 Formål

Foreningen har til formål:

At igangsætte og understøtte aktiviteter, projekter og tiltag til gavn for borgere, foreninger samt øvrige aktører i lokalområdet

At understøtte en åben debat om lokalområdet blandt aktører i området sammen med politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune

At muliggøre en tæt kontakt med øvrige lokale fora, kommunale politikere, medarbejdere og andre interesserede, bl.a. ved at sikre at der er mindst en kontaktperson, der kan rettes henvendelse til

At samle og koordinere lokale synspunkter med henblik på at varetage lokalområdets interesser i forhold til Holbæk Kommune og andre relevante parter, bl.a. ved at afgive høringssvar 


§ 3 Medlemskab

Stk. 1. Alle borgere, foreninger, institutio


ner og virksomheder i lokalområde 4440 

eller tilstødende, og som har interesse i at støtte foreningens formål, kan optages som medlemmer og kan deltage i Lokalforums arbejde: lokalforums møder, borgermøder 

og arbejdsgrupper.

Stk. 2. Man registreres som medlem ved fremmøde til et af ovennævnte møder, eller ved henvendelse til Lokalforum.

Stk. 3. Hver medlem har en stemme ved afstemninger og kun ved personligt fremmøde.

Stk. 4. For at stemme ved generalforsamling skal man være registreret senest 14 dage før.


§ 4 Kontingent/finansiering

Der opkræves ikke kontingent for medlemskab.

Foreningen indgår en samarbejdsaftale med Holbæk Kommune, der berettiger foreningen til at modtage et årligt tilskud fra Holbæk Kommune, forudsat der er truffet politisk beslutning herom.

Foreningen søges herudover finansieret ved sponsorstøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.


§ 5 Forpligtelser

Stk. 1.    Lokalforums bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for Lokalforums forpligtelser.

Stk. 2.    Lokalforums medlemmer har ikke krav på nogen del af Lokalforums formue eller udbytte af nogen art.


§ 6 Organisation

Stk. 1. Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmerne af foreningen. Det tilstræbes at alle 3 områder er repræsenteret i bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger:

• en bestyrelse på 5 medlemmer

• 2 suppleanter for bestyrelsen

• 1 revisor

• 1 suppleant for revisor

Stk. 2.  Valgbar er alle medlemmer.

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at 3 er på valg i lige år og 2 i ulige år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år. 

Formanden er på valg ulige år. Næstformanden på lige år.


§ 7 Foreningens bestyrelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jvf. § 6). 

Formanden vælges på generalforsamlingen. Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer, sekretær …

Formanden har tegningsret for foreningen

Bestyrelsen kan i mangel af suppleant selvsupplere indtil næste generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen:

a) skal sikre opfyldelse af foreningens formål (jvf. § 2)

b) kan derudover selv henvende sig til eller nedsætte arbejdsgrupper/idéudviklingsforum

c) fastsætter selv sin forretningsorden og mødeaktivitet

d) udarbejder regnskab og budgetforslag

e) administrerer foreningens økonomi (igangsætning af større projekter/aktiviteter og udbetalinger til støtte, skal godkendes af bestyrelsen).


f) træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. Bestyrelsen kan ikke modsætte sig det som er vedtaget på et lokalforumsmøde.

g) lægger mødereferat fra bestyrelsesmøder på lokalforums hjemmeside


§ 8 Generalforsamlingen

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel via foreningens officielle kommunikationskanaler eller ved annoncering i lokale medier.

Stk. 2. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges udenfor bestyrelsens rækker. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et enkelt medlem anmoder herom.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten. Generalforsamlingens beslutninger bekendtgøres på Lokalforums hjemmeside senest en måned efter mødets afholdelse. 


Stk. 3. Dagsorden for ordinær generalforsamling (indeholder minimum følgende punkter):

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af referent

3.    Bestyrelses beretning

4.    Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag

5.    Indkomne forslag

6.    Valg (jvf. § 6)

7.    Eventuelt


Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest én uger før mødet.

Indsendte forslag offentliggøres på Lokalforums hjemmeside inden Generalforsamlingen. 

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med antallet af fremmødte.

Stk. 6. Hver borger har en stemme ved afstemninger og kun ved personligt fremmøde. 

Stk. 7. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.

Stk. 8. Almindelige sager afgøres ved simpelt flertal.


§ 9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før afholdelse af generalforsamling.


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det eller hvis mindst 20 medlemmer skriftligt fremsætter ønske om det.

Indkaldelse sker under samme betingelser som anført i § 8. Dagsordenen skal motiveres.


§ 11 Regnskab

Regnskabsåret for foreningen følger kalenderåret.

Regnskabet skal godkendes af en foreningsvalgt revisor (jvf. § 6).


§ 11 Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes ved simpelt flertal af de fremmødte på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

I forbindelse med beslutning om opløsning af foreningen skal foreningen lave et forslag til udlodning af foreningens aktiver til almennyttige formål i lokalområdet. Udlodningen skal efterfølgende godkendes af Holbæk Kommune.


Foreningen Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby er stiftet den 08.03.2017


Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann