Gennem mange år har mange folk i 4440-området arbejdet for at få en bedre trafiksikkerheden i området.

Holbæk Kommunen har, samtidig med at coronaen har raset, arbejdet videre med cykelstiprojektet. Det er vedtaget, at det er Rambøll, der skal arbejde videre med projektet. 

Gruppen har et stort ønske om, at der på trods af forsamlings-begrænsninger, afholdes høringer i en eller anden form. 


Gruppen holdt møde den 9. maj 2020. Se referatet her: 
Referat fra møde i Trafik-sikkerhedsgruppe, den 9. maj 2020

Til stede: Karlo Danielsen, Niels Frimann, Lars Mortensen, Jimmy Singerholm, Benny Knudsen

Pkt. 1 – Status

EL henviser til Lars Brands mail af 1. maj 2020 – der er ikke kommet yderligere fra kommunen, heller ikke ang. regulering omkring hallen og skolen, hvor der er indsendt et ønske om regulering af trafikken ved skolen, samtidig med at der sker en regulering af indkørslen ved hallen. 

Byportene kan ikke, som tidligere oplyst, anvendes som byskilte. Dvs. vi skal ha’ både byskilte og byporte, hvilket er ærgerligt, men de har fortsat en signalværdi i forhold til at gøre bilister opmærksomme på, at de nu kører ind i bymæssig bebyggelse. Til gengæld kan byportene, hvis vi ønsker det, anvendes som reklamesøjle. Enighed om, at det ikke vil være ønskeligt af hensyn bl.a. til trafiksikkerheden, men undtagelser kan evt. tillades, f.eks. ved kræmmermarked, julemarked mv. 

Pga. corona-situationen er vigtigt, at vi får sikret en udmelding om projektet til hele vore lokalområde, at alle får mulighed for at kende forslaget og komme med input. 

Pkt. 2 – Vores højeste prioriteter

Kommunen har tilkendegivet, at de ønsker at komme med et forslag og at vi herefter kan komme med vores ideer/forslag. Lokalforum og skolen har allerede indgivet ønsker i forbindelse med høring i forbindelse med Trafiksikkerhedsplan 2020-2025. https://planer.holbaek.dk/media/15859/trafiksikkerhedsplan-2020-2025.pdf

Enighed om, at vi skal være obs. på

-    At sikre opkørslen fra Skovvejen. Er der mulighed for at etablere lyskryds som ved Kvanløse? NF oplyser, at det nok var pga. den lange kø ved frakørslen, at den blev etableret, så pt. næppe udsigt til trafikregulering. (EL: hvad sker der hvis skovvejen ændres til motorvej, og afkørsler bliver lukket??)

Andre løsninger bliver nævnt, bl.a. hævet vejbane og hævet fortov.

Afstribning/afmærkningen er næsten væk – den skal løbende vedligeholdes.


-    At etablere manglende fortov. 


-    At dæmpe hastigheden gennem hovedgaden. Der er tale om en gennemgående vej (tidligere amtsvej) og der er megen tung trafik, herunder kunder til JVL, som der også skal tages hensyn til. Den nuværende hastighedsgrænse på 50 km/t overholdes slet ikke, jf. trafikmåling foretages på foranledning af JS. Forslag om generel nedsættelse af hastigheden gennem alle tre byer til 40km/t. 

De eksisterende bump er meget generende for beboerne i husene på hovedgaden, de støjer og giver sætningsrevner. 


-    At markere eksisterende cykelsti/cykelbane. Der er ikke planlagt en egentlig cykelsti gennem Mørkøv (eller de andre byer), men vigtigt, at det også bliver sikkert at cykle gennem byen. Der er allerede etableret en cykelrute parallelt med hovedgaden (Solvej…), denne bør afmærkes tydeligt, så alle kan få glæde af den. 


-    At trafikforholdene omkring skolen sikres. LM redegør kort om skolens forslag om en ”sluse”, der med tilsyneladende små ændringer vil kunne etableres. JS fortæller om en effektiv ”grave-bus-rende”, som også kan overvejes. 


-    At også Skamstrup og Stigs Bjergby er præget af tung gennemgående trafik, men også af dårligt reguleret tilkørselsveje fra bl.a. Høedvej og Kundbyvej, hvilket vi skal være obs. på.


Ad 3 – Organisering

Vi kan ikke, som tidligere foreslået, afholde et stort borgermøde, hvor kommunen kan fremlægge forslaget. Enighed om, at vi etablerer en gruppe i hver by, der kan sikre åbenhed omkring processen. I samråd med kommunen skal vi udsende planer mv. f.eks. på facebook, hjemmesiden, skærmene i byen og evt. etablerer et møde i det fri, jf. Lars Brands mail. – Trafikgruppen prøver at organisere det overordnede derfor TAK om I ville sende navn og mailadresser på deltagerne i gruppe.

I Mørkøv organiseres en gruppe på ca. 10 personer, som skal agere som ”talsmænd” for byen.  

Skamstrup har allerede en etableret gruppe, hvor NF og CD er med. Skal den udvides?

I Stigs Bjergby organiserer BK og EL en gruppe. 


Evt. 

Kort snak om cykelstien fra Mørkøv til Knabstrup, hvor vi tidligere har fået en henvendelse fra Knabstrup. Vi har ikke hørt mere fra Knabstrup, men vi skal være OBS på, om der i forbindelse med elektrificeringen af togstækningen kan ske en ”genanvendelse” af Banedanmarks anlæg.

PDF

PDF

Tovholder for gruppen    


Ellen Lundsgaard 


Med i Gruppen er


Ellen Lundsgaard

Tlf.: 2073 9938

E-mail: evlundsgaard@gmail.com


Benny Knudsen

Tlf.: 2048 5672

E-mail: bennyjknudsen@live.com


Karlo Danielsen

Tlf.: 2014 9101

E-mail: karlo@tandaldanielsen.dk


Jimmy Singerholm

Tlf.: 28747447

E-mail: jimmysingerholm@gmail.com 


Susie Kærhus Kiowsky

Tlf.: 

E-mail: susie.kaerhus.kiowsky@skolen.nu


Niels Frimann

Tlf.: 22149834

E-mail: ln.frimann@gmail.com

Giv et praj - Holbæk Kommune


Send Holbæk Kommune et praj via PC eller mobiltlf., hvis du oplever huller i vejen, vand på kørebanen, bjørneklo eller en affaldsspand, der er overfyldt. Så kommer de og ordner det hurtigst muligt.

PDF

PDF


Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann