Mørkøv lokalområde

Beskrivelse af lokalområdet

Mørkøv lokalområde er beliggende i kommunens sydvestlige del ca. 20 km fra Holbæk. Hovedbyen er Mørkøv og de

mindre landsbysamfund omfatter landsbyerne Stigs Bjergby, Bennebo, Skamstrup, Sørninge og Skellingsted.

Landskabet

Landskabeligt og naturmæssigt er det især området syd for Mørkøv, der er interessant. Her findes en lang række naturtyper og det afvekslende landskab med skove, søer og afgræssede arealer giver gode muligheder

for dyrelivet.

Tæt ved byen findes endvidere Toftholm Vesterskov og landskabet omkring Torbenfeldt Gods, som byder på mange rekreative og

landskabelige oplevelser. Godserne præger generelt landskabet omkring Mørkøv. 

Mørkøv lokalområde kan opdeles i tre landskabstyper. Nord for byen findes det åbne og svagt kuperede landbrugsland. Syd for byen

bliver landskabet mere kuperet og afvekslende med mange naturtyper, skove og forskellige typer landbrug. Helt mod syd findes Åmosen med en stor åben flade.

Landskabeligt og naturmæssigt er det især området syd for Mørkøv, der er interessant. 

Her findes en lang række naturtyper og det afvekslende landskab med skove, søer og 

afgræssede arealer giver gode muligheder

for dyrelivet. Bl.a krondyr findes her. Åmosen er landskabeligt og

naturmæssigt interessant. Der er fra statslig side udført undersøgelser

omkring at retablere store naturområder i Åmosen og der arbejdes for at

udpege Åmosen som naturpark.

Bysamfund

Mørkøv er opstået omkring stationen på jernbanelinjen mellem Holbæk

og Kalundborg fra 1874 omkring det sted, hvor den daværende landevej

mellem Ringsted og Nykøbing krydser banen. Hovedgaden er byens

handelsstrøg og fungerer som centrum i byen. Den oprindelige stationsby

er omkranset af parcelhusbyggeri fra 1960'erne og 1970'erne. Centralt i

byen har byens savværk ligget, men er sammen med de fleste af byens

industrivirksomheder flyttet ud af byen.

Byen ligger trafikalt godt mellem jernbanen og den kommende motorvej,

som giver hurtig forbindelse til Hovedstadsområdet og Kalundborg. Byen

har to væsentlige rekreative områder. Omkring Rævebjerg, hvor det

årlige kræmmermarked afholdes og vest for byen 'Økoland', med stier og

søer.

Ud over Mørkøv er de væsentligste byer Stigs Bjergby, Bennebo,

Skamstrup og Skellingsted.

Service og butikker

Området er forsynet med offentlig og privat service. Således er der flere

dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, daginstitutioner, skole,

ældrecenter, lægehus mv. Hovedparten af denne service er beliggende i

Mørkøv. Desuden findes der en efterskole i Mørkøv.

http://kommuneplan.holbaek.dk/dk/kommuneplan_2013/rammer

/moerkoev/moerkoev_lokalomraade.htm

​

http://planer.holbaek.dk/download/oevrige_planer/Kulturmiljoer/stationsby_moerkoev_3414.pdf

Historie om byen

Mørkøv

Fremtidig udvikling

​

Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann