Se kommuneplan og Høringssvar

Fra Lokalforum 

vi samler 4440 om dette.

Kommuneplan 

Kommuneplanen for Holbæk Kommune er aktuelt i høring. 

Kommuneplanen indeholder en sammenfattende plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om de overordnede mål og retningslinjer for arealanvendelsen, såvel i byerne som i det åbne land. Kommuneplanen udgør således den fremtidige ramme for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en lang række sager. 

Kommuneplanen er opdelt i temaer, bl.a. byudvikling, erhverv, trafik, natur og landskab, sundhed og fritidsliv. 

Er du interesseret i at vide, hvad kommunen gør sig af tanker på disse områder, skulle du måske kikke forbi: 

http://kommuneplan2017.holbaek.dk/

Tovholder for gruppen    

​

Lokalforum - Mørkøv, Skamstrup 

og Stigs Bjergby

​

Med i Gruppen er

​

Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann

Høringssvar fra Lokalforum Mørkøv – Skamstrup – Stigs Bjergby til Holbæk Kommunes kommuneplan. 

​

Trafiksikkerhed mv

​

Lokalforum finder, at det er meget uambitiøst, at der i forslag til Kommuneplanen om kommunens veje og stier alene henvises til, at det er kommunens ambition som minimum at leve op til, at ”antallet af personskader på kommunevejene skal reduceres med mindst 50% frem til 2020 med udgangspunkt i 2010, svarende til en gennemsnitlig reduktion på 5% pr. år”.

​

Det er som anført Færdselskommissionens målsætning, og det er allerede indskrevet i kommunens sikkerhedsrapport fra 2016, men allerede dengang gjorde mange opmærksomme på, at kommunens sikkerhedsrapport ikke kunne erstatte en egentlig trafikplan.

​

Det er helt afgørende at få udarbejdet en trafikplan for hele kommunen og det kan i den grad undre, at kommunen (i 2017) først opfordrer borgerne til at fremsende forslag til den kommende kommuneplan – og så tilsyneladende kun har inddraget de forslag, som vedrører ” fredeliggørelse af Holbæk bymidte”. 

Fra Lokalforum Mørkøv-Skamstrup-Stigs Bjergby fremsendte vi nedenstående, men vi kan ikke se, at kommunen har forholdt sig til disse synspunkter. Derfor fremsender vi svaret på ny.

 _________________________________________________________________________

​

”Holbæk kommune har opfordret borgere til at fremsende ideer og ønsker til den kommende kommuneplan. Denne opfordring vil vi gerne tage imod. 

Lokalforum Stigs Bjergby - Mørkøv – Skamstrup har i en årrække arbejdet med trafikforholdene i vores område, især i forhold til trafiksikkerhed. 

​

Målsætning / generelt:

​

Det er afgørende, at planlægning af Trafik sker i sammenhæng med kommuneplanens øvrige emner. Der er ofte, også i forbindelse med planlægning, tendens til at tænke i ”siloer”, hvilket medfører, at problemer omkring tilgængelighed, trafiksikkerhed mv. opdages for sent, og den gode løsning, som kunne være indtænkt fra begyndelsen, bliver derfor mindre god og / eller dyrere.

​

En standard, hvor alle forslag blev ”trafik-vurderet” i lighed med ”miljø-vurderinger” kunne skabe fokus på gode og gennemtænkte løsninger. Vi vil opfordre til, at en sådan standard indføres i Holbæk Kommune.

​

Investeringer i forbindelse med gang- og cykeltrafik betragtes ofte for snævert. F.eks. vil trafikmønsteret ændre sig markant, når der er velfungerende gang- og cykelstier. Det ses bl.a. i mange af vores store byer. Dette forhold inddrages ikke altid.

​

Når skolevejen er farlig har kommunen pligt til at sørge for børnenes befordring mellem hjem og skole. Det er ikke gratis. Efter skoletid må forældrene stå for transporten, det er heller ikke gratis i tabt arbejdsfortjeneste. Fortsæt selv beregningerne.

​

Trafik-politikken bør også sammentænkes med sundhedspolitikken. Bevægelse og motion er helt nødvendig for alle både børn og voksne. At skabe mulighed for at kommunens borgere kan få en god del af den daglige motion i forbindelse med den daglige transport til skole, arbejde, indkøb mv. er nærliggende, og bør indgå i kommuneplanen.

​

Flere kommuner har allerede indtænkt deres trafik-politik med deres turist-politik med gennemgående og gennemtænkte cykel- og stisystemer.  Mange har et ønske om en aktiv og indholdsrig ferie. Det vil der også være gode muligheder for i Holbæk Kommune – hvis vi tænker det ind i planen. Og det vil samtidig være attraktivt for kommunens egne borgere.

​

Specielt for Stigs Bjergby - Mørkøv – Skamstrup

​

Allerede før kommunesammenlægningen har en cykelsti fra Stigs Bjergby til Skamstrup været et stort og tilbagevendende ønske. Det er den i den grad fortsat.

​

Strækningen er meget trafikeret og kendetegnet ved tung og gennemgående trafik, der ikke umiddelbart tager hensyn til svage trafikanter. Strækningen benyttes samtidig af et stort antal lokale trafikanter bl.a. skolebørn, pendlere, for der findes ikke nogen alternativ vejstrækning.

 

Projektet har gentagne gange været på kommunens dagsorden, og vi er derfor uforstående over for, at projektet ikke allerede er etableret. Således udarbejdede Carl Bro allerede i 2009 på kommunens foranledning et projektforslag, og i den eksisterende Trafiksikkerhedsplan har strækningen allerede højeste prioriteret.

​

Projektet vil også kunne løse en del af de trafikale problemer, som eksisterer omkring skolen og hallen, hvor der dagligt færdes rigtig mange børn og unge.

​

I den eksisterende kommuneplan er der allerede beskrevet en række forslag til stier. At gennemtænke disse stier i en helhedsplan vil være afgørende for et velfungerende stisystem. I det hele taget er det væsentligt, at trafikplanen for kommunen tænkes sammen som en helhed.

​

Vi henviser endelig til ”Målsætning for Kommuneplanens trafikafsnit” som Trafikgruppen i Dialog Holbæk har fremsendt, og som vi kan tilslutte os.” 

_________________________________________________________________________

​

Vi er naturligvis enige i, at Holbæks veje og stier (som anført i Kommuneplanen) skal være kendetegnet ved:

​

•    Tryghed og sikkerhed

•    Tilgængelighed

•    Fremkommelighed

​

Men som anført indledningsvis er ambitionsniveauet ikke særlig højt. Hvis der skal ske udvikling i lokalområderne, ”der fremmer grundlaget for de kommunale tilbud såsom dagpleje, daginstitutioner, skoler og styrker lokale ildsjæle, foreninger og virksomheder” * er en velfungerende infrastruktur helt afgørende.

​

 

Ud over en cykelsti er der i de tre byer behov for at foretages andre initiativer i form af f.eks. 2-1 vej, fodgængerovergange mv. 

*Citat fra Kommissorium for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder 

​

Den kollektive trafik

Med hensyn til den kollektive trafik er tilbuddene meget begrænsede, og derfor er det helt afgørende, at der sker en koordinering, så der ikke opstår unødig ventetid.

​

I relation til den eksisterende busrute, nr. 490, må det være en selvfølge, at bustiderne koordineres med togforbindelsen Kalundborg – København. Men her er tiderne ikke altid afstemt, f.eks. om morgenen, hvor bussen kører fra Stigs Bjergby kl. 6.38 og toget kører fra Mørkøv mod Kalundborg og København kl. 6.45. – Men ofte går bommen ned inden bussen når over – og så opstår der unødig ventetid.

​

Vi vil opfordre til øget fokus på en velfungerende, sikker og bæredygtig infrastruktur også i 4440-området.

​

Detailhandel i Mørkøv

Mørkøv er handelscentrum for et større opland og har gennem mange år haft et aktivt handelsliv. Der er de senere år sket justeringer mht. butikstyper, og det vil også ske i fremtiden. – Forbrugernes indkøbsmønstre ændrer sig hele tiden, og der er i flere sammenhænge tendens til at handle mere lokalt. Derfor er det vigtigt, at Mørkøv by fortsat har mulighed for at udvikle sig og tilbyde plads til nye initiativer.

​

I den forbindelse er vi opmærksomme på, at der tilsyneladende er kommet væsentlige begrænsninger mht. benyttelse af arealer til detailhandel, og vi vil i den forbindelse anmode Holbæk Kommune om fremover at være velvillige med hensyn til at sikre, at Mørkøv By også har de nødvendige mulighed for at udvikle sig i forhold til fremtidens ønsker og krav. 

​

Byggemodning af grunde

I lighed med andre lokalområder i Holbæk Kommune er der også i 4440-området problemer med at få byggemodnet de arealer, der allerede er udpeget til byggegrunde. Der har gennem flere år været øget interesse for bosætning i vores område, og der er derfor et behov for at få byggemodnet disse områder til forskellige former for begyggelse. I den forbindelse må det overvejes, om der kan findes nye former for finansiering.