Forretningsorden for bestyrelsen for Lokalforum Mørkøv,

Skamstrup og Stigs Bjergby


Forretningsorden er gældende fra den 10. marts 2020 og frem til næste

generalforsamling februar 2021.


Bestyrelsens opgaver og ansvar


Bestyrelsens opgaver er at handle ud fra Lokalforums formål:


• At igangsætte og understøtte aktiviteter projekter og tiltag til gavne for

borgere, foreninger samt øvrige aktører i lokalområdet

• At understøtte en åben debat om lokalområdet blandt aktører i området

sammen med politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune

• At muliggøre en tæt kontakt med øvrige lokale fora, kommunale politikere,

medarbejdere og andre interesserede, bl.a. ved at sikre at der er mindst én

kontaktperson, der kan rettes henvendelse til

• At samle og koordinere lokale synspunkter med henblik på at varetagelokalområdets interesser i forhold til Holbæk Kommune og andre relevante parter, bl.a. ved at afgive høringssvar


Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter arbejder på lige fod og deltager i alle

bestyrelsesmøder, suppleanter dog uden stemmeret.


Alle medvirker aktivt for den bedst mulige ”medlemspleje” ved at medvirke til et godt samarbejde med lokalområdets foreninger og institutioner. 

1. Informere om Lokalforums arbejde

2. Lytte til borgernes ønsker og forslag til aktiviteter


På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer

bestyrelsen sig jf. Lokalforum´s vedtægter § 6. Den nye bestyrelse aftaler indbyrdes fordelingen af arbejdsopgaver og udarbejder en forretningsorden og mødeaktivitet gældende for det kommende år.


Organisering og ansvar

Iflg. Foreningens vedtægt §7 har bestyrelsen den daglige ledelse af foreningen.

Formanden har tegningsretten for foreningen.


Foreningen er pr. 1.5.18 blevet momsregistreret. Foreningens kasserer har

ansvar for at udarbejde budgetforslag, føre det daglige regnskab samt sikre

korrekt momsafregning og momstilbagebetaling. Regnskabet forelægges

bestyrelsen til godkendelse senest 3 uger inden afholdelse af den årlige

generalforsamling.


Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 6 gange i perioden. Der afholdes normalt ikke bestyrelsesmøder i mdr. juli og december. Mødekalender udarbejdes for et ½ år af gangen.


Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med en foreløbig dagsorden med

mindst 6 dages varsel. Frist for fremsendelse af yderligere punkter til dagsorden

er 2 dage før mødet.


Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes med 3 dages varsel.


Bestyrelsesmødet har en fast dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat

2. Orientering fra formand

3. Orientering fra kasserer

4. Indkomne forslag

5. Orientering fra Interessegrupper

6. Orientering fra foreninger og institutioner

7. Evt. punkter til Borgermøde

8. Evt. 


Referater fra bestyrelsesmøderne udsendes til bestyrelsen senest 1 uge efter

afholdte møde.


Borgermøder

Der afholdes mindst 4 borgermøder om året i henholdsvis februar, maj, august

og december. Borgermøderne afholdes så vidt mulig i hvert af de 3 områder

omfattende postnummeret 4440 - dvs. Stigs Bjergby – Mørkøv og Skamstrup.

Bestyrelsen udarbejder en dagsorden med følgende faste punkter:

• Status siden sidst

• Xxxx

• Xxxx

• Xxxx

• Meddelelse fra Holbæk kommune

• Meddelelser fra Interessegrupper, foreninger og institutioner

• Eventuelt

• Næste møde


Indkaldelse til borgermøde udsendes elektronisk. Indkaldelsen udsendes senest

en uge inden mødet. Referat fra mødet udsendes senest 10 dag efter mødets

afholdelse. Lægges på samme elektroniske medier.


Offentliggørelse


Vedtægter, forretningsorden, opgavefordeling, dagsorden-referater fra

borgermøder offentliggøres på foreningens hjemmeside:

www.4440moerkoev.dk 


Ændringer i forretningsorden


Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kan ske ved normal procedure i

hele funktionsperioden. Det kræver at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne

stemmer herfor.


Godkendt den 10. marts 2020


Under Regnskaber indsættes Lindas tal (har du dem?) 


Hvad gør vi med alle referater og dagsordener?????


Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann